מסמכים 2015

 

מסמכים משנים קודמות

 

מידע למקבל
אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נכון ליום 30/07/2014
 
  פרטים מזהים שיעורי הניכוי אישור ניהול ספרים תוקף האישורים
  מזהה שם תיק מע'ם תיק מ'ה שרותים נכסים תוצרת חקלאית עמלת ביטוח סוגי שכר מסוימים ריבית ושוק ההון   תאריך התחלה תאריך סיום
  580375665 גיבורים קטנים (ע"ר)   580375665 פטור מלא     פטור מלא פטור מלא יש 01.01.14 31.03.15
 
*שעורי ניכוי לפי תקנות מ'ה 30% 15% 40% 45% *ע'פ התקנות

אישור ניהול תקין גיבורים קטנים 2015

אישור ניהול פנקסי חשבונות 2015

אישור לצורך ניכוי מס 2015